Sankaba ir jos vaidmuo

11 lapkričio 2015, 23:46

Sankaba – tai nuo automobilizmo pradžios žinomas elementų rinkinys, skirtas variklio sujungimui ir atjungimui nuo pavarų dėžės.

Didinant variklio parametrus, t. y. sukimo mo­mentą ir galią, turėjo būti tobulinamas ir vi­sas šis elementų rinkinys (diskatorius, diskas, išminamas guolis ir valdymo sistema).

Dar penktajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje lengvųjų automobilių variklių galia siekė kelias dešimtis arklio galių, o sukimo momentas – nuo keliolikos iki kelių dešimčių niutonmetrų. Šiuolaikinių variklių galia siekia keletą šimtų arklio galių, o sukimo momen­tas – keletą šimtų niutonmetrų.

Atsižvelgiant į tai, sankaba turi perduoti di­desnius sukimo momentus ir galią (perduo­da du kartus didesnę galią, nei sukuria vari­klis). Be to, esant tokioms didelėms sukimo momento vertėms, varymo sistemai jos turi būti perduotos tolygiai. Sukimo momentas varantiesiems ratams turi būti perduotas ne tik su kontroliuojamu sankabos praslydimu, bet ir labai greitai. Greitas momento perda­vimas – tai laikotarpio, kuriuo ratuose nėra sukimo momento, trukmės sumažinimas. Tai atsispindi transporto priemonės važiavimo krypties stabilizavime.

Didesnio sukimo momento ir galios perdavi­mas gali būti pasiektas, pavyzdžiui, didinant sankabos disko prispaudimo jėgą. Tačiau šiuo atžvilgiu riboja sankabos valdymo patogumas ir valdymo elementų tvirtinimo vietų apkrovos. Vienas iš sprendimų yra trin­ties paviršiaus padidinimas, tačiau jis yra su­sijęs su sankabos korpuso matmenų ir svorio didinimu (didesnis svoris – problema, susijusi su išcentrinės jėgos poveikiu elementų pa­tvarumui). Atsižvelgiant į tai, pradėta naudoti kelių diskų sankabas (dažniausiai dviejų).

Elastingas (tolygus) sukimo momento per­davimas (įjungiant sankabą) yra užtikrinamas atitinkamai lėtinant sankabos valdymo siste­mos hidraulinio skysčio grįžtamąjį srautą ir naudojant spyruokliuojančias plokšteles tarp frikcinių antdėklų. Šiuolaikinių sankabų kons­trukcijose yra svarbus jų įsijungimo laikas ir išminamo guolio eiga, tai be kita ko užtikri­nama nuolatiniu išminamo guolio priekinės dalies kontaktu su lėkštinės spyruoklės galais. Guoliai su kūginiu riedėjimo paviršiumi gali dirbti nuolat besiliesdami prie lėkštinės spyruoklės.

Tiek trumpa lėkšti­nės spyruoklės eiga, tiek poreikio aptarnau­ti sankabą nebuvimas (nereikia nustatyti san­kabos išmynimo sistemos tuščiosios eigos tarpo) yra užtikrinami frikcinių antdėklų susidėvėjimo kompensavimo siste­ma (SAC sistema). Transporto priemonių konstrukcijų plėtra, be kita ko, yra orientuota į judėjimo ir naudojimo patogumą. Važiavi­mas vadinamuosiuose „kamščiuose“ – didelė psichologinė ir fizinė našta vairuotojui.

Siekiant sumažinti šią problemą, buvo pra­dėtos naudoti automatinės pavarų dėžės. Tačiau šis sprendimas sukelia didelius galios nuostolius. Mažas automatinių pavarų dėžių efektyvumas, be kita ko, yra susijęs su sukimo momento keitiklio, sankabos ir stabdžių ele­mentų praslydimu.

„LuK“ sukurta „2CT“ pavadinta dviguba sanka­ba suteikia galimybę automatizuoti pavaros sistemos aptarnavimą ir išsprendžia tolygaus sukimo momento perdavimo per trumpiau­sią įmanomą laiką problemą. Mechaninių pavarų dėžių atveju problema yra varančiųjų ratų sukimo momento praradimo keičiant pavaras trukmės sutrumpinimas. Iš kitos pusės, kontroliuojamas pra­slydimas, suteikiantis galimybę tolygiai perduoti sukimo mo­mentą, yra šiluminė sanka­bos apkrova.

„2CT“ sankabose yra iš­vengta galios praradimo, būdingo automatinių pavarų dėžių keitikliams. Naudojama frikcinių ant­dėklų susidėvėjimo kom­pensavimo sistema užtikri­na nuolatinį guolio kontaktą su lėkštine spyruokle, o tai ma­žina jo eigą ir gerina sankabos įjungimo tolygumą. Ypač trumpas sankabos įsijungimo laikas – tai šilu­mos išsiskyrimo apribojimas ir varančiųjų ratų sukimo momento praradimo trukmės sutrumpinimas. Mechaninės pavarų dėžės su vienguba sankaba pavaros perjungimo trukmė siekia maždaug 1,2 s, o pavarų dėžės su dviguba sankaba („2CT“) – maždaug 0,4 s. Šis nuolatinis sauso tipo sankabų tobulini­mas, atliekamas įmonėje „Schaeffler“, sutrum­pino varančiųjų ratų sukimo momento prara­dimo trukmę, pašalino sankabų aptarnavimo poreikį, užtikrino elastingą ir tolygų sukimo momento perdavimą į pavarų dėžę, apribojo galios nuostolius ir sumažino degalų suvar­tojimą.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!