Matomas mieste – „ZF Advanced Urban Vehicle“

5 spalio 2015, 22:22

Moderni priekinės ašies konstrukcija ir prie ratų sumontuoti elektriniai varikliai užtikrina gerą manevringumą miesto eismo sąlygomis. Pusiau automatinės pagalbinės sistemos padidina patogumą, saugumą ir efektyvumą. Modernus daugiafunkcis vairas, turintis uždėtų rankų atpažinimo sistemą (HOD) ir organinę šviesą skleidžiantį diodų (OLED) ekraną.

Išskirtinai manevringas, neskleidžiantis emisijų, jungiantis vairuotoją su aplinka: „Advanced Ur­ban Vehicle“ pavyzdžiu įmonė ZF demonstruoja potencialą, kurį turi intelektinės važiuoklės / pavaros ir pagalbinių vairuotojo sistemų tarpu­savio sąveika. Tai yra puikus sprendimas asme­ninio kompaktinės ir vidutinės klasės transporto srityje. Visiškai elektrinė galinės ašies pavara „eTB“ (elektra sukamas velenas), montuojama šalia rato, sudaro automobilio koncepcijos pagrindą. Ši pavara leido iš principo pakeisti „Advanced Urban Vehicle“ konstrukciją. Priekinė ašis taip pat yra labai moderni. Priekinių ratų pasukimo 75 laipsnių kampu galimybė šiam prototipui suteikia išskirtinį manevringumą ir judrumą. Dvi pusiau automatinės vairuotojo pagalbinės sis­temos suteikia papildomą patogumą, padidina saugumą ir efektyvumą: „Smart Parking Assist“  (išmanioji automobilio statymo sistema) gali automobilį pastatyti praktiškai į bet kurią mažą erdvę – tam pakanka mobiliajame įrenginyje (pvz., išmaniajame telefone arba išmaniajame laikrodyje) nuspausti vieną mygtuką. Duomenų debesies principu paremta sistema „Prie Vision Cloud Assist“ (apžvalgos debesies pagalba) lei­džia patogiai ir efektyviai stebėti šį koncepcinį automobilį. Iškilus būtinybei, sistema sumažina pavaros generuojamą sukimo momentą (pvz., prieš įvažiuojant į posūkį) ir tokiu būdu suma­žina važiavimo greitį netgi nenuspaudus stab­džių pedalo (mechaninis stabdymas). Vairuo­tojas taip pat turi tiesioginį ryšį su automobiliu „Advanced Urban Vehicle“, naudodamas vairą: uždėtų rankų atpažinimo sistema veikia visame vairo paviršiuje ir sudaro pagalbinių automatinių vairavimo funkcijų pagrindą. Tiesioginėje vairuotojo matymo zonoje sumontuotas OLED ekranas suteikia jam papildomą informaciją.

„Pristatydama prototipą „Advanced Urban Vehicle“, įmonė ZF demonstruoja specifinius sprendimus, kurie jau yra prieinami asmeninė­se miesto transporto priemonėse. Šiuo atveju buvo sujungtos tinklo technologijos ir automo­bilio sistemos. Prototipe naudojama interaktyvi visų šių funkcijų sąveika su vairuotoju, su jo elgsena ir aplinka. Duomenų debesies techno­logija vairuotojui bet kur ir bet kada gali suteikti visą reikiamą informaciją, – aiškino Dr. Stefan Sommer, „ZF Friedrichshafen AG“ vyriausias vyk­domasis direktorius. – Kartu šis prototipas yra pradinis taškas, nuo kurio gali būti plėtojamos ateities miesto mobilumo koncepcijos. Įmonė ZF, įsigijusi įmonę TRW, įgijo kompetencijų visiš­kai naujose srityse.“

Sukurtas nuo nulio

ZF pristato elektrinį automobilį „Advanced Ur­ban Vehicle“, kuris buvo sukurtas naudojant standartinio vidutinės kompaktinės klasės auto­mobilio bazę. Koncepcinis automobilis energiją gauna iš akumuliatoriaus, kurį sudaro trys mo­duliai, sumontuoti ant priekinės ir galinės auto­mobilio ašių. Pusiau nepriklausoma ZF galinė pakaba „eTB“ (elektra sukamas velenas) užtikrina puikią kompaktinės pavaros trauką – pavaros blokai sumontuoti ant kairės ir dešinės pusės ratų. Kiekvienas pavaros blokas išvysto 40 kilo­vatų galią. 1 400 Nm ašies sukimo momentas ir maksimalūs 21 000 min-1 sūkiai miesto auto­mobiliui leidžia pasiekti maksimalų 150 kilome­trų per valandą greitį.

Išskirtinis manevringumas mieste

„Priekinėje automobilio ašyje mes pritaikėme naują pasukimo kampo koncepciją, kuri leidžia ratus pasukti iki 75 laipsnių kampu“, – aiškina Dr. Harald Naunheimer, įmonės „ZF Friedrichshafen AG“ Korporacinių tyrimų bei tobulinimų pa­dalinio vadovas. Novatoriška važiuoklės kons­trukcija palengvina automobilio statymą bei manevravimą. Galiausiai tai leido padidinti vidu­tinės kompaktinės klasės automobilio manev­ringumą: pakeistas ratų išvirtimo kampas leido „Advanced Urban Vehicle“ apsisukimo skersme­nį sumažinti iki 7 metrų – tai reiškia, kad lengvai apsisukti 180 laipsnių kampu su šiuo automobi­liu galima standartiniame dviejų eismo juostų kelyje. Priekinės ašies ratų pasisukimą papildo galinės ašies pavaros sukimo momentų paskirs­tymo sistemos, kurios varomąją galią paskirsto tarp dviejų galinės ašies ratų taip, kad automo­bilis išliktų stabilus netgi esant tokiam dideliam ratų išvirtimui. Dėl visų šių inovacijų koncepcinis automobilis gali lengvai įvažiuoti netgi į labai ri­botas erdves ir rasti parkavimo vietą.

Aptikti vietą, nuspausti mygtuką ir pastatyti: „ZF Smart Parking Assist“ sistema

Naujos priekinės ašies konstrukcijos pranašumai puikiai dera su pagalbine vairuotojo sistema „Smart Parking Assist“, pritaikyta automobilyje „Advanced Urban Vehicle“. Ši sistema padeda vairuotojui ne tik aptikti tinkamą automobilio statymo vietą, bet ir visiškai automatiškai pasta­to automobilį išilgai arba statmenai pasirinktoje erdvėje. Parkavimo funkcija visą būtiną informa­ciją gauna iš dvylikos ultragarso jutiklių bei dvie­jų infraraudonųjų spindulių jutiklių, sumontuo­tų priekinėje automobilio dalyje, galinėje dalyje bei šonuose; šie jutikliai padeda surasti tinkamą parkavimo vietą. Valdymo blokas apdoroja gau­tus duomenis ir valdo visas sistemas, susijusias su parkavimo funkcija (pvz., elektrinės pavaros valdymas ir reikiamo ratų pasukimo kampo nu­statymas naudojant elektrinį vairo stiprintuvą). Vairuotojas gali stebėti procesą automobilio ekrane, sėdėdamas jo viduje, arba aktyvuoti parkavimo funkciją, išlipęs iš jo ir naudodamas mobiliojo įrenginio programėlę (pvz., naudoda­mas išmanųjį laikrodį). Tada „Advanced Urban Vehicle“ automatiškai suranda artimiausią tin­kamą parkavimo vietą ir visiškai automatiškai pastato automobilį.

Daugiau patogumo vairuotojui, mažesnė sumaištis miestuose

Ateityje sistema „Smart Parking Assist“ atvers naujas galimybes. Pasiekęs kelionės tikslą, vai­ruotojas galės išlipti iš automobilio ir leisti jam savarankiškai įvažiuoti į garažą arba surasti par­kavimo vietą. Tai leis sutaupyti daug vertingo laiko. „Įgyvendindami šią koncepciją, mes ne tik siekėme pagelbėti vairuotojui, – aiškino Harald Naunheimer. – Jeigu lengvieji automobiliai atei­tyje galės parkuotis be vairuotojo, parkavimo erdvė bus naudojama daug efektyviau, nes garažuose arba automobilių statymo aikštelėse nebereikės įvertinti automobilio durų atidary­mo kampų, statymo vietos užims mažiau ploto. Visa tai taip pat sumažins miestų apkrovimą, nes atsiras daugiau laisvos erdvės, kurią bus galima efektyviai panaudoti kaip gyvenamąjį arba dar­bui skirtą plotą.“

Iš duomenų debesies siunčiama informacija, skirta vairuotojui

Duomenų debesies principu paremta pagal­binė vairuotojo sistema „ZF Prie Vision Cloud Assist“ užtikrina maksimalų automobilio „Advan­ced Urban Vehicle“ informacijos perdavimo ats­tumą ir jo vairavimo saugumą. Priešingai negu šiuo metu naudojamos GPS sistemos, ZF siste­ma įvertina ne tik geometrinius duomenis bei maksimalaus leistino greičio informaciją, tačiau taip pat visus duomenis išsaugoja duomenų debesyje. Kiekvienos kelionės metu sistema iš­saugoja automobilio padėties duomenis, važia­vimo greitį, išilginį bei skersinį pagreičius. Vairuo­tojui tuo pačiu maršrutu važiuojant kitą kartą, sistema, naudodama empirinius bei faktinius automobilio parametrų duomenis, apskaičiuo­ja optimalų važiavimo greitį artėjant posūkiui. Prieš posūkį pagalbinė sistema sumažina auto­mobilio sukimo momentą tiek, kad posūkį būtų galima įveikti mechaniškai nestabdant. Visa tai ne tik tausoja automobilio akumuliatorių bei stabdžių sistemą, bet ir suteikia didesnį saugu­mą važiuojant posūkiuose.

Komunikacija vykdoma naudojant vairą

Vairuotojas visada yra informuojamas apie sis­temos „Prie Vision Cloud Assist“ intervenciją: daugiafunkcio vairo, kurį įmonė ZF naudoja savo automobilyje „Advanced Urban Vehicle“, konstrukcijoje yra integruotas OLED ekranas. Šis ekranas sumontuotas tiesioginėje vairuotojo matymo zonoje. Šiame ekrane pateikiama įvairi informacija (pvz., kiek buvo sumažintas sukimo momentas automobiliui artėjant prie posūkio ir kiek jis buvo padidintas išvažiavus iš posūkio).

Tokiu būdu, naudodamas sistemą HOD, vairuo­tojas visada palaiko tiesioginį ryšį su automobi­liu „Advanced Urban Vehicle“. Išmanioji sistema seka vairą ir nustato, kada vairuotojas laiko vairą rankomis. Vaire integruotas elektroninis valdy­mo blokas nustatytą būseną paverčia skaitme­niniu signalu ir siunčia jį automobilio LIN (vieti­nis tinklas) kanalu. Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, sistema gali įspėti vairuotoją arba akty­vuoti tam tikras pagalbines sistemas.

„Naudodami ant vairo uždėtų rankų atpažinimo sistemą, mes sukūrėme pagalbinių ir automati­nių vairavimo funkcijų pagrindą. Šios funkcijos sumažina vairuotojui tenkantį krūvį (pvz., in­tensyvaus eismo mieste sąlygos, pajudėjimas iš vietos ir staigus stabdymas eismo spūstyse ir pan.)“, – aiškino Dr. Alois Seewald, ZF TRW Inte­gruotų aktyvių ir pasyvių saugumo technologi­jų padalinio technikos vadovas. Šios pagalbinės funkcijos gali automatiškai palaikyti saugų atstu­mą iki priekyje esančio automobilio arba, iškilus būtinybei, patikimai aktyvuoti stabdymą. „Tokiu būdu mes galime padidinti aktyvų saugumą netgi tuo atveju, kai vairuotojas nelaiko savo rankų ant vairo.“

„ZF Friedrichshafen AG“ informacija

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!