ROULUNDS BRAKING produkcijos bandymas ir sertifikavimas

11 kovo 2014, 23:52

Toliau tęsiame stabdžių trinkelių bei antdėklų gamintojo „Fomar“ mums padovanotą istoriją apie stabdžių sistemos atsiradimą automobiliuose. Šiame straipsnyje papasakosime apie įmonei „Roulunds Braking“ priklausančiu prekės ženklu FOMAR FRICTION pažymėtos produkcijos bandymą, sertifikavimą bei produkcijos tyrimus, susijusius su saugumu.

Sertifikatai

Aukštą „Fomar“ gaminamų antdėklų kokybę patvirtina daugelis sertifikatų, kuriuos firma gavo investuodama į technologijas ir gamy­bos organizavimą. „Fomar“ – pirmasis Lenki­joje stabdžių antdėklų gamintojas, eliminavęs asbestą. Šiuo metu visi antdėklai gaminami iš neasbestinių medžiagų, neutralių aplinkai ir vartotojams ir kartu pasižyminčių geresnėmis eksploatacinėmis charakteristikomis. Šiuos veiksmus vainikavo ŠVARIOS GAMYBOS ĮMO­NĖS PAŽYMĖJIMO gavimas.

Daugumai savo gaminių firma turi ECE 90 ho­mologaciją, privalomą Europos Sąjungos vals­tybėse, likusiems gaminiams ši homologacija yra ruošiama.

1996 metų gruodžio mėn. buvo užbaigtas KO­KYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS įdiegimo procesas pagal normą ISO 9001, kurį baigus TUV CERT išdavė sertifikatą.

2001 metų vasario mėn. buvo gauti sertifikatai  QS 9000 ir VDA 6.1., taip pat aplinkos vadybos sistemos sertifikatas ISO14001.

2004 metais buvo gauti GOST leidimai, privalo­mi buvusios TSRS valstybių rinkoje, išduoti nepriklausomų Rusijos ir Ukrainos sertifikuojančių institucijų.

Šiuo metu „Fomar“ vykdo sertifikato ISO/ TS16949 įdiegimo procedūras.

Saugumas ir tyrimai

Saugumas – tai svarbiausias veiksnys, lemiantis mechaninių transporto priemonių naudojimą. Vienas iš pagrindinių vadinamojo aktyvaus sau­gumo elementų yra stabdžiai, o tiksliau – frikci­nės medžiagos, kurios yra tiesiogiai atsakingos už tinkamą stabdymo proceso eigą, pvz., stab­džių trinkelės, stabdžių antdėklai.

„Fomar“ prisiima visą atsakomybę už gami­namų stabdžių sistemų elementų saugumą. Prieš pradedant naujos antdėklų rūšies seriji­nę gamybą, fiziko mechaninėje laboratorijo­je atliekama daugybė bandomųjų pavyzdžių specializuotų tyrimų. Be antdėklų, „Fomar“ taip pat gamina stabdžių triukšmą slopinan­čias plokšteles, trinkelių pagrindų plokšteles bei stabdžių trinkelių metalines dalis.

Tačiau viskas prasideda nuo projekto, nuo konkrečios užduoties pateikimo projektuo­tojams – kokius parametrus privalo atitikti nauja antdėklų rūšis, kur bus pritaikoma, ko­kias temperatūras privalo atlaikyti ir t. t. Para­metrų, apibrėžiančių pritaikymą ir darbo są­lygas, yra dešimtys. Projektavimas vykdomas naudojant pažangias kompiuterinio mode­liavimo technikas ir laboratorinius tyrimus, kurių metu frikcinės medžiagos yra intensy­viai bandomos. Laboratorija nuodugniai tiria frikcinių medžiagų savybes. Daugiametė pa­tirtis ir vertingos daugelio vairuotojų pasta­bos leidžia optimaliai parinkti sudedamąsias frikcinės medžiagos dalis taip, kad sukurtas produktas atitiktų užsakovo lūkesčius. „Fo­mar“ gaminiai pasižymi ypatingu atsparumu ekstremalių temperatūrų poveikiui, agresy­vioms darbo sąlygoms, patvarumu, puikiu stabdymo efektyvumu. „Fomar“ stabdžių ant­dėklų kokybę patvirtina Lenkijos ir Europos nepriklausomų institucijų sertifikatai.

Bandymai

Kitas etapas – tai nusidėvėjimo bandymai. Ban­dymai atliekami kompiuterių valdomais dina­mometrais, kuriuose tiriama trintis ir nusidėvė­jimo lygis. Dinamometrai modeliuoja stabdžių veikimą įvairiomis kelių sąlygomis – tai suteikia galimybę gauti palyginamus bandymų rezulta­tus. Šie tyrimai, atliekami automatiškai, žmogui tiesiogiai nedalyvaujant, duoda geresnį rezulta­tą nei bandymai, atliekami transporto priemo­nėse dalyvaujant vairuotojui. Vien dėl to, kad sunku reikalauti iš vairuotojo, kad šis kiekvieną kartą nuspaustų stabdžių pedalą vienoda jėga. Dinamometras yra kur kas patikimesnis už žmogaus koją.

Tačiau kai kurių specifinių stabdymo savybių, pvz., vairavimo patogumo, stabdžių pedalo pojūčio, galimo triukšmingumo įvertinimo arba vadinamojo automobilio užmetimo, ne­įmanoma modeliuoti nei dinamometrais, nei kitais laboratoriniais būdais. Todėl taip pat yra atliekami kelių bandymai realiuose automobi­liuose. Stabdžių antdėklai bandomi tiek norma­liomis eksploatacijos sąlygomis, tiek agresyvio­mis sąlygomis bandymų poligonuose, esant ekstremalioms stabdžių sistemos apkrovoms, taip pat maksimaliai nepalankiomis aplinkos sąlygomis, t. y. oro bei temperatūros atžvilgiu. Be to, atliekami specialūs bandymai ypač sun­kiomis klimato bei reljefo sąlygomis. Bandy­mai transporto priemonėse yra labai svarbūs vertinant visą stabdžių sistemą. Šie bandymai dažnai atliekami frikcinių medžiagų gamintojo, bendradarbiaujant su automobilio gamintoju.

Stabdžių antdėklai, kurie išlaikė pirminius ban­dymus automobiliuose, montuojami įvairių tipų transporto priemonėse, eksploatuojamo­se įvairiuose pasaulio regionuose. Kelių bandy­mai leidžia stebėti antdėklų senėjimo procesą ir įvertinti įvairių klimato sąlygų įtaką. Šie ban­dymai trunka mažiausiai metus, per šį laiko­tarpį antdėklai yra reguliariai tikrinami. Pagal gaunamus kelių bandymų rezultatus frikcinės medžiagos sudėtis yra nuolat modifikuojama. Apskritai reikia kelerių metų tyrimo darbų tam, kad nauja frikcinė medžiaga būtų panaudota antdėklų konstrukcijoje. Nuo šių tyrimų atliki­mo tikslumo priklauso naujų gaminių kokybė ir, svarbiausia – vartotojų saugumas.

www.roulunds-braking.eu

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!