Specialistai pataria: šalčiams artėjant pasirūpinkite stabdžių sistema

12 sausio 2021, 12:06

Ko­ky­biš­kai vei­kian­ti au­to­mo­bi­lio stab­džių sis­te­ma – be­ne svar­biau­sias ma­ši­nos ele­men­tas, kad ke­ly­je bū­tu­me sau­gūs. Efek­ty­vūs stab­džiai rei­ka­lin­gi visais metų laikais, ta­čiau žie­mą jiems turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. Specialistai dalijasi patarimais, kaip prižiūrėti stabdžių sistemą šaltuoju metų laiku ir kokie požymiai išduoda, jog laikas susirūpinti.

Nepakankamas dėmesys stabdžių skysčiui

Tinkamai prižiūrėti automobilio stabdžių sistemą itin svarbu, norint žiemą kelyje jaustis saugiai. Va­žiuo­jant slidžia dan­ga ge­ro­kai pa­il­gė­ja stab­dy­mo ke­lias, to­dėl vos pa­ju­tus, kad auto­mo­bi­lis pra­sčiau stab­do, bū­ti­na pa­ti­krin­ti stab­džių trin­ke­les, diskus bei skys­tį – tai užtikrina tolygų visų ratų stabdymą slidžiame kelyje.

„Stabdžių sistemos elementus pasitikrinti rekomenduojama dar prieš prasidedant šlapdribai ir šalčiui. Jei stab­džių sis­te­ma vei­kia ne­tvar­kin­gai, jo­je atsiranda ypač di­de­li tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čiai ir pa­pil­do­ma trin­tis, todėl reikalinga pasitikrinti stab­džių dis­kus, užtikrinančius tinkamą stab­dy­mo pro­ce­są. Stabdžių dis­kams ar trin­ke­lėms sudilus, juos rei­kia pa­keis­ti lai­ku“, – apie pirmuosius aspektus, kuriuos svarbu įvertinti, pasakoja Vilniuje įsikūrusio autoserviso vadovas Tomas Mareckas.

Pasak eksperto, kita neretai pasitaikanti klaida praktikoje – vairuotojai dažnai pamiršta pasirūpinti stabdžių skysčiu, nors tai vienas didžiausių vairuotojo saugumo garantų, užtikrinančių  automobilio stabdžių sistemos darbo sklandumą.

„Stabdžių skysčio kei­ti­mas – toks pat pla­ni­nis au­to­mo­bi­lio re­mon­tas, kaip ir aly­vos ar žva­kių kei­ti­mas. Automobilių ga­min­to­jai nu­ro­do lai­ką, ka­da reikia keisti stabdžių skystį – tai lemia au­to­mo­bi­lio mar­kė, mo­de­lis, va­rik­lis, tam ti­kri kons­truk­ci­jos niuan­sai. Jei automobilis eksploa­tuo­ja­mas su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis, va­ži­nėjama ne vien trum­pais at­stu­mais mies­te, skystį gali tekti keisti dažniau. Įprastai skystį rekomenduojama keisti kas 30–50 tūkst. km kas du metus, geriausia tai daryti dar neprasidėjus šaltajam sezonui“, – aiškina T. Mareckas.

Ne­kei­čia­mas stab­džių skys­tis ab­sor­buo­ja drėg­mę, to­dėl iš vi­daus rū­di­ja stab­džių sis­te­mos dalys, ga­di­na­mos gu­mi­nės de­ta­lės, ap­na­šos pa­den­gia stab­džių stū­mok­liu­kus, dėl to jie pra­de­da su­nkiau ju­dė­ti ir strig­ti. Stab­džių skys­ty­je yra van­dens, tad esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai jis kei­čia sa­vo sa­vy­bes. Jei­gu skys­tis ne­kei­čia­mas il­giau kaip du me­tus, pa­kin­ta stab­džių pe­da­lo kie­tu­mas, su­ma­žė­ja stab­dy­mo efek­ty­vu­mas.

Pagrindinė taisyklė – keisti laiku

Pasak alyvos ir tepalų gamintojo „Total“ atstovybės Lenkijoje techninio skyriaus vadovo Andrzejaus Husiatynskio, praktikoje stabdžių skysčio būklė gali būti įvertinama pagal išvaizdą – jis turėtų būti skaidrus, vienalytis be nuosėdų. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į šiuos požymius: „Stabdžių skystį būtina tikrinti, jei stabdymo efektyvumas mažėja, priklausomai nuo nuvažiuoto atstumo – tą gali lemti drėgnas stabdžių skystis. Taip pat svarbu nepražiopsoti stabdžių skysčio galiojimo termino. Nusipirkus naudotą automobilį, stabdžių skystį būtina iš karto pakeisti, o keičiant naujus stabdžių sistemos elementus stabdžių skystį sistemoje reikalinga atnaujinti“.

Ekspertas atkreipia dėmesį, jog vandens sugėrimą stabdžių skystyje skatina nuolat laikomas atidarytas stabdžių skysčio bakelis, taip pat tinkamai neužsandarinta pakuotė, kai nesilaikoma stabdžių skysčio techninio aptarnavimo periodiškumo, taip pat esant pažeistiems stabdžių sistemos komponentams – tai gali lemti staigų stabdymo efektyvumo sumažėjimą, todėl skystį svarbu keisti laiku.

Tinkamas skystis – pagal gamintojo rekomendacijas

Stabdžių skysčio rūšis turėtų būti pasirenkama priklausomai nuo automobilio markės, variklio ir kitų techninių ypatybių – šias charakteristikas paprastai nurodo gamintojas: „Šiuo metu naudojami kelių tipų skysčiai: DOT 3, 4, 5, 5.1. Pagal sudėtį, stabdžių skysčiai skirstomi į mineralinius, glikolinius ir silikoninius. Mū­sų eksp­loa­tuo­ja­miems au­to­mo­bi­liams daž­niau­siai nau­do­ja­mi glikoliniai DOT 3 ir DOT 4 stab­džių skys­čiai. Pastarasis pa­si­žy­mi aukš­tes­ne vi­ri­mo tem­pe­ra­tū­ra ir ma­žes­ne van­dens ab­sorb­ci­ja, todėl yra kokybiškesnis ir mažiau ti­kė­ti­na, jog žie­mą jis pri­šals”, – dėmesį atkreipia „Total“ atstovas A. Husiatynskis.

Pasak eksperto, dėl panašios sudėties glikoliniai DOT 3, DOT 4 ir DOT 5.1 yra visiškai suderinami ir maišomi, vietoj žemesnės klasės skysčių gali būti naudojami aukštesnės klasės produktai. Tuo tarpu DOT 5 tipo silikono pagrindu pagaminti skysčiai nenaudojami standartinėse transporto priemonėse ir jie negali būti maišomi su jokiu kitu stabdžių skysčiu.

 

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!